LËTZEBUERG
RAOUL WIRION

D’Lëtzebuerger Scoute si säit Ufank vun der Corona-Pandemie dagdeeglech fir hir Matmënschen ënnerwee, ënnerstëtze si am Alldag a loosse sech ëmmer rëm Neies afalen, fir d’Leit beschtméiglech duerch dës Kris ze bréngen. Wat déi lescht Woche fir si bedeit hunn a wat si genee alles maachen, erkläert de Raoul Wirion, Commissaire général vun der FNEL.

„Ech versprieche, mäi Bescht ze dinn,

fir meng Flichte géintiwwer der Gesellschaft a mir selwer z’erfëllen,

fir no der Wäerter vum Scoutsgesetz ze liewen

a fir mech mat Iech zesummen anzesetzen fir eng besser Welt.

Wéi och an de leschten 100 Joer, wou d’FNEL-Scouten sech ëmmer bereet gewisen hunn a Krisenzäiten ze hëllefen, war hei och séier d’Decisioun getraff, eis Flicht géintiwwer der Gesellschaft ze erfëllen. De Scoutismus, als edukative Jugendmouvement, weist op en Neits, wéi wäit hiren Aktivitéitsberäich geet a wéi wichteg d’Scouten, an och de Benevolat fir d’Gesellschaft zu Lëtzebuerg sinn.

Eng grouss Solidaritéitswell ass duerch d’Land geschwappt, wéi et den 13. Mäerz ‚bleif doheem‘ geheescht huet. Näischt war méi wéi virdrun, a ganz vill Leit, virun allem déi, déi als vulnerabel agestuuft gi sinn, waren, a sinn nach weiderhin op Hëllef ugewisen. Säit dem Ufank vum Confinememt hu 66 lokal Scoutsgruppen vun der FNEL an der LGS queesch duerch d’Land knapps 5.000 Opträg am Kader vun #allDagengBA realiséiert. Dozou zielen Akeef vu Liewensmëttel, e Gang an d’Apdikt oder op d’Post, mee och den Hond muss heiansdo erausgelooss ginn. Am Ganze sinn ongeféier 700 Scouten dagdeeglech benevol am Asaz, fir, sou wéi et am Scoutsgesetz steet, hir Matmënschen net am Stach ze loossen an all Dag eng ‚bonne action‘ ze maachen. Als Kanner- a Jugendmouvement dierfe mer natierlech kee vergiessen. Fir all deene jonke Matmënschen d’Méiglechkeet ze ginn, och am Alldag eng flott Aktivitéit ze maachen, hu mer #HomeScouting lancéiert. Iwwert déi sozial Medien an op eise Siten proposéiere mir all Dag eng flott Iddi, wéi een, op eng Scouts Aart a Weis, doheem mat sengen Elteren, oder ouni, kann eng Aktivitéit maachen. Mat der Ënnerstëtzung vun der Post goufen zousätzlech ronn 2.000 Postkaarte vun eise Jéngsten an all d’Alters- a Fleegeheemer am Land verschéckt.

Ënnert dem Motto #bitzdoheem hu sech bis ewell méi wéi 600 Leit aus dem ganze Land bei ons gemellt, fir Masken ze bitzen. Als Scoute si mir immens dankbar dofir, a konnten esou schon iwwer 20.000 Masken u sozial Partner verdeelen. Trei no eiser Devis ‚Zesumme fir eng besser Welt‘ maache mir all Dag onst Bescht, fir alleguer deene Leit hei am Land eng Hand unzepaken, déi et am Moment nach méi schwéier hunn. De Scoutismus mat sengen Honnerte Fräiwëllege weist, dass en eng wichteg Plaz an a fir d’Gesellschaft huet. All eis Membere schaffe benevol, fir de gudden Zweck, ouni d’Stonnen ze zielen an ouni Remuneratioun. Mir sinn houfreg drop, enk mat de verschiddene Gemengen a Ministèren zesummenzeschaffen. Als Scoutsfederatioun ziele mir drop, an Zukunft weider bei politeschen Decisiounen op nationalem a lokalem Niveau als wichtegt Element unerkannt ze ginn. Wäerter wéi Initiativgeescht a sozialen Engagement kréien déi Jonk bei eis mat op de Wee an d’Liewen. Och wa mir net an der Vitrinn stinn wéi ee Sportsveräin, deen an der Nationaldivisioun spillt, mécht e lokale Scoutsgrupp an enger Gemeng dach en Ënnerscheed!“