LUXEMBURG
LJ

Was die Luxemburger Europaabgeordneten zu den Corona-Bonds zu sagen haben

Gestern berieten die Euro-Finanzminister in einer Videokonferenz über Mittel gegen die finanziellen Folgen der Corona-Krise. Vor allem schwer getroffene Länder wie Italien bestehen auf der sofortigen Einführung von Corona-Bonds. Durch die Ausgabe gemeinsamer Anleihen der EU-Mitglieder hoffen sie darauf, Geld zu günstigeren Konditionen einzusammeln, weil wirtschaftlich stärkere Staaten ebenfalls für Zinsen und Rückzahlung haften. Die Luxemburger Regierung unterstützt die Corona-Bonds.

Wir befragten die sechs Luxemburger Europaabgeordneten, wie sie zu den Corona-Bonds stehen - natürlich via E-Mail.


Monica Semedo (DP) „Wir brauchen ein gemeinsames Instrument, um die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Folgen der Pandemie zu unterstützen. Für die großen Herausforderungen, die nach der Krise vor uns liegen, brauchen wir auch einen ehrgeizigen EU-Haushalt. Ohne die Corona-Bonds können viele Mitgliedstaaten jedoch nicht die notwendigen Mittel für einen starken EU-Haushalt und unsere ehrgeizigen Pläne bereitstellen.

Wir können diese Krise nur gemeinsam meistern. Deshalb dürfen wir in dieser Situation nicht nur an uns selbst denken, sondern müssen uns den anderen Mitgliedstaaten und Bürgern solidarisch gegenüber zeigen und nicht nur reden, sondern handeln!“


Charles Goerens (DP) „Dës Kris huet eis all iwwerrascht an et ass keen eenzege Staat responsabel dofir. Mir sinn allerdéngs co-responsabel dofir, de Wee aus der Kris ze fannen. Wann och nëmmen ee Land net aus dëser Kris erauskënnt, an dat duerch Mangel u Solidaritéit, dann hu mir e Kräiz gemaach iwwer den Europäesche Projet.

E gemeinsaamt Scholdeninstrument, wéi d’Coronabonds, sinn net déi eenzeg, mee eng vun de effikasste Weeër fir déi dringend néideg Solidaritéit ze dokumentéieren. Et ass net déi éischte Kéier, datt eng organiséiert Solidaritéit sech als nëtzlech erweist - an zwar net nëmmen zum Virdeel fir deen, deen a priori eppes kritt, an zum Nodeel vun deem, deen eppes gëtt. Au contraire, eng solidaresch Haltung (an Haftung) huet nëmme Gewënner. Mir mussen eis gutt iwwerleeën, wat mir alles verléieren, wa mir net an deem Sënn handelen: Dann ass Schluss mam Bannemaart, Schluss mat der gemeinsamer Wärung, Schluss mat Schengen ...“


Christophe Hansen (CSV) „Säit dem Ufank vun der Corona-Kris ginn mer es net midd méi Europa, Zesummenaarbecht a Solidaritéit ze fuerderen. Dozou gehéieren och gemeinsam wirtschaftlech Instrumenter wéi Corona Bonds.

Am Géigesatz zur Finanzkris vu virun 10 Joer, handelt et sech nämlech hei ëm e symmetresche Schock, dee net vun enger schlechter Haushaltsféierung ausgeléist gouf. D’Argument vum „moral hazard“ ass dofir an dësem Fall net zoulässeg. Nëmmen wann mer op wirtschaftlechem Plang solidaresch handelen, kenne mer op laang Siicht och eng reell Wirtschafts- a Währungsunioun opbauen.“


Isabel Wiseler-Lima (CSV) „Si däerfen heeschen wéi se wëllen, mee sëcher ass, dat efficace Hëllefmechanismen mussen op d’Bee gesaat ginn. Corona/Euro-Bonds, Europäeschen Stabilitéitsmechanismus oder EU Budget: D’Solidaritéit muss spillen. Fir den EU Länner ze hëllefen déi et am néidegsten brauchen, mee och am generellen Interessi: wann Euro-Länner faalen, da kritt keen EU-Land sech aus dëser Krise erausgerapt.“

Tilly Metz (déi gréng) „Solidarität in der Europäischen Union bedeutet auch, die europäische Reaktion auf diese Krise zu finanzieren und die Mittel gemeinsam bereit zu stellen. Mit gemeinsamen Corona-Anleihen können wir die Kosten für die öffentliche Gesundheit und den Wiederaufbau unserer Wirtschaft auf mehrere Schultern verteilen und Länder wie Italien, die besonders stark betroffen sind, vor einem wirtschaftlichem Kollaps bewahren.“


Marc Angel (LSAP) „In dieser außergewöhnlichen Krise ist europäische Solidarität die einzige mögliche Antwort. Um einer wirtschaftlichen und sozialen Krise entgegenzutreten, müssen die europäischen Institutionen dafür sorgen, den richtigen Mix aus verschiedenen finanziellen Instrumenten einzusetzen, sei dies über den ESM (ohne Konditionalitäten) über den MFF (mehrjähriger Finanzrahmen), oder über Anleihen der EIB. Während es sich hierbei um schnelle Antworten handelt, sollte man an der Realisierung von Corona-Bonds arbeiten, ohne in ideologische Diskussionen zu verfallen.“