LUXEMBURG
LJ

Acht Jahre lang war er Bürgermeister von Remich, 18 Jahre in der Remicher Lokalpolitik: Nun wirft Henri Kox das Handtuch. Der Grünen-Politiker informierte am Dienstag an seinem letzten Amtstag per Pressemitteilung, dass er auf sein Mandat im Remicher Gemeinderat verzichtet. „Ech wäert eiser Stad an dem Réimecher Liewen sécherlech och weiderhin enk verbonne bleiwen. Nieft der Logementspolitik ass a bleift d’Energie- a Klimapolitik och um lokale Niveau e wichtegt Uleies vu mir. Dofir wäert ech mech och an Zukunft fir d’Verwierklechung vu wichtege lokalen a regionale Projeten engagéieren, wéi z.B. am Kader vun eiser ganz innovativer Logements-Kooperativ beim Réimecher Wunnengsprojet „Gewännchen““, schreibt er und wünscht der Grünen-Mannschaft im Gemeinderat, Jean-Paul Wiltz und Marianne Beissel (die für Kox nachrückt) eine glückliche Hand. Er stehte ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.